User:DawnaCusack3: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

    7 September 2022

    • curprev 13:0313:03, 7 September 2022DawnaCusack3 talk contribs 2,522 bytes +2,522 Created page with "Günümüzde çok fazla kanalın yayın yapıyor oluşu ve bu kanallarda yayınlananların anında izlenme isteği sonrası, çeşitli yöntemler geliştirilmeye çalışılır. Bu yöntemlerden birisi de IPTV bayilik hizmetidir. Bayilik hizmeti kapsamında tüm kanallar istisnasız bir şekilde ve istenildiği gibi izlenir. IPTV, son dönemlerde sıklıkla karşımıza çıkan bir kavramdır. IP kısmı, Türk iptv internet protokolünü yani veri akışı ve yönetimi..."